สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ ๑   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-10-21
ขอให้ตรวจสอบปริมาณขยะมูลฝอยเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-10-21
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-10-21
การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-10-21
ขอส่งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ประจำปีงบประมาณ 2553-2559   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-10-21
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศสอบราคาอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   อบต.บ้านใหม่ อ.เมือง2016-10-21
เปิดเผยราคากลาง ปปช 07 อาหารกลางวันศูนย์เด็ก   อบต.บ้านใหม่ อ.เมือง2016-10-21
เปิดเผยราคากลางอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็ก  อบต.บ้านใหม่ อ.เมือง2016-10-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขยายเขตท่อเมนประปาชุมชนหัวหนองรวมใจ  ทต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง2016-10-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขยายเขตท่อเมนประปาบ้านเมืองนาท - บ้านตลุงหว้า  ทต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง2016-10-21
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กลุ่มงานกฎหมายฯ2016-03-21
การสำรวจข้อมูลผู้มารายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-11-12