สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   กลุ่มงานการเงินฯ2016-09-27
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙) เพิ่มเติม   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-09-27
แจ้งประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 6/2559  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2016-09-27
การฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS)  กลุ่มงานการเงินฯ2016-09-27
ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้  กลุ่มงานการเงินฯ2016-09-27
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. บ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 4 สายหลังศูนย์พลังงานไฟฟ้าถึงถนนสาย 226   อบต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ2016-09-27
ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้านแฝก-โนนสำราญ   อบต.สามเมือง อ.สีดา2016-09-27
ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ศพด.บ้านโนนเมือง  อบต.สามเมือง อ.สีดา2016-09-27
ราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านแฝก-โนนสำราญ  อบต.สามเมือง อ.สีดา2016-09-27
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางศศินา - บ้านบ่อปลา ม.8  ทต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย2016-09-27
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กลุ่มงานกฎหมายฯ2016-03-21
การสำรวจข้อมูลผู้มารายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-11-12