สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
แบบตรวจสำนวนการสอบสวนทางวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล (ที่ นม 0023.4/ว 1251 ลว.17 กุมภาพันธ์ 2560)   กลุ่มงานกฎหมายฯ2017-02-23
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จ.นม. ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560   กลุ่มงานมาตรฐานฯ2017-02-22
สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน ไตรมาส 3,4 ปีงบประมาณ 2560  กลุ่มงานมาตรฐานฯ2017-02-22
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๐  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2017-02-20
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสถิติการคลัง จ.นครราชสีมา พ.ศ.2560  กลุ่มงานการเงินฯ2017-02-20
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
สอบราคาโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย และประตูทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (หน้า 2)   อบต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง2017-02-23
สอบราคาโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย และประตูทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (หน้า 1)   อบต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง2017-02-23
ประกาศราคากลางชุดสัญญาณไฟกระพริบ และป้ายกระพริบเตือนเขตโรงเรียน  อบต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย2017-02-22
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง  อบต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ2017-02-22
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายบ้านหนองพลวง-หนองม่วงช่างพิมพ์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองพลวง  อบต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่2017-02-22
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กลุ่มงานกฎหมายฯ2016-03-21