สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง"   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-08-26
แนวทางการขอรับเงินอุดหนุนของจังหวัดและอำเภอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-08-26
ด่วนที่สุด อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏใน พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2558  กลุ่มงานการเงินฯ2016-08-26
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๔ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-08-26
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สัญจรสู่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑-๒  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-08-26
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสุวรรณ หมู่ที่ 1 สายทางบ้านโคกสุวรรณ หมู่ที่ 1 ตำบลมาบกราด – เต็งเตี้ย ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา    อบต.มาบกราด อ.พระทองคำ2016-08-26
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสุวรรณ หมู่ที่ 1 สายทางบ้านโคกสุวรรณ หมู่ที่ 1 ตำบลมาบกราด – เต็งเตี้ย ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา    อบต.มาบกราด อ.พระทองคำ2016-08-26
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย  อบต.โคกกระชาย อ.ครบุรี2016-08-26
ประกาศราคากลางจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป Pre Mix(20 กก.)  อบต.คลองเมือง อ.จักราช2016-08-26
ประกาศ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำดิบจากเขื่อนระบายน้ำบ้านคนชุม วางมาตามถนนมิตรภาพ (เลี่ยงเมือง) ไปสิ้นสุดที่ถนนมิตรภาพ ซอย 20  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง2016-08-26
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กลุ่มงานกฎหมายฯ2016-03-21
การสำรวจข้อมูลผู้มารายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-11-12