สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


   โอนเงิน อปท. 
 โอนเงิน อปท.  

ค้นหา
คำค้น :
ผลการค้นหาพบ 985 รายการ

วันที่ รายละเอียด หน่วยงาน
 10/03/2560  แจ้งโอนเงินวันที่ 10 มีนาคม 2560 เงินประปาหมู่บ้าน
[ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล]

 07/03/2560  แจ้งการโอนเงินค่าก่อสร้างอาคาร ศพด. วันที่ 7 มีนาคม 2560
[ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล]

 06/03/2560  แจ้งการโอนเงินรายได้จากการเก็บเพิ่มค่าใบอนุญาตขายสุรา ประจำเดือนธันวาคม 2559 (ให้จัดส่งใบเสร็จรับเงินส่งให้ สนง.สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาด้วย)
[ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล]

 06/03/2560  แจ้งการโอนเงินค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินฯ ประจำเดือนธันวาคม 2559 (สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา)
[ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล]

 06/03/2560  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล]

 06/03/2560  แจ้งการโอนเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สนง.สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว)
[ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล]

 03/03/2560  แจ้งการโอนเงินวันที่ 3 มีนาคม 2560 1.เงินก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 2.เงินติดตั้งกล้อง CCTV 3.เงินก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 4.เงินก่อสร้างอาคารเรียน
[ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล]

 03/03/2560  แจ้งการโอนเงินวันที่ 3 มีนาคม 2560 1.เงินก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 2.เงินก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
[ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล]

 01/03/2560  แจ้งการโอนเงินวันที่ 1 มีนาคม 2560 1.เงินก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
[ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล]

 01/03/2560  แจ้งการโอนเงินวันที่ 1 มีนาคม 2560 1.เงินซ่อมสร้างถนน 2.เงินก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 3.เงินก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
[ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล]


หน้า 1 2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99