สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    ข้อมูลย้อนหลัง 
 ข้อมูลย้อนหลัง  
เรื่องหน่วยงานวันทีประกาศ
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนกำธรอนุสรณ์(ช่วงแยกวัดนอกถึงศาลา SML หมู่ที่ 14) ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  ทต.โชคชัย อ.โชคชัย08/05/2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยร่มเกล้า(ฝั่งทิศตะวันตก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก(e-bidding)  ทม.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่07/05/2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนหัวหนอง๑ จากตัดถนนหัวหนอง๗ ถึงถนนหัวหนอง๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ทม.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่07/05/2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาตลาดสดเทศบาล๑ (ตลาดเช้า)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ทม.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่07/05/2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนหัวหนอง๖(ฝั่งทิศเหนือ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ทม.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่07/05/2562
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางบริเวณบ้านนางสีนวล สุภาถึงบ้านนายผดุงศักดิ์ ชื่นสันเทียะ) หมู่ที่ 12 บ้านมงคลชัยพัฒนา ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  อบต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว07/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.000-14 สายบ้านหนองจรเข้หิน หมู่ที่ 7 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา  อบต.หินโคน อ.จักราช07/05/2562
ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง   อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ07/05/2562
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำซับ หมู่ ๑๖ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  อบต.ตะขบ อ.ปักธงชัย03/05/2562
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ 19 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  อบต.ตะขบ อ.ปักธงชัย07/05/2562

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 [364] 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ต่อไป