สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    ข้อมูลย้อนหลัง 
 ข้อมูลย้อนหลัง  
เรื่องหน่วยงานวันทีประกาศ
เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถตรวจการณ์) จำนวน 1 รายการ  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง17/06/2562
ประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง17/06/2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง17/06/2562
ยกเลิกประกาศ ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างขยายถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.ดถนนทางหลวงเทศบาลตำบลโชคชัย-ครบุรี บริเวณศาลเจ้า หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน  ทต.โชคชัย อ.โชคชัย17/06/2562
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องกวนตะกอนใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง17/06/2562
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำเสีย) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง17/06/2562
การเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา การจัดซื้อทรายอะเบทและน้ำยาเคมีฆ่ายุงลาย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  อบต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี17/06/2562
การเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา การจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  อบต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี17/06/2562
การเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา การจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  อบต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี17/06/2562
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบริเวณหน้าโรงเรียนห้วยตะแคงใต้) หมูที่ 8 บ้านห้วยตะแคงใต้ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  อบต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว17/06/2562

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 [327] 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ต่อไป