สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    ข้อมูลย้อนหลัง 
 ข้อมูลย้อนหลัง  
เรื่องหน่วยงานวันทีประกาศ
ประชาสัมพันธ์ราคากกลางการจัดดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562  อบต.หินดาด อ.ด่านขุนทด17/10/2562
ประกาศราคากลางโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง  อบต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย29/10/2562
ประกาศราคากลางงานปูลาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับทางวิ่ง คสล.เดิม ภายในบึงกระโทก หมู่ที่ 12 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  ทต.โชคชัย อ.โชคชัย29/10/2562
ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ทม.เมืองปัก อ.ปักธงชัย29/10/2562
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบ Vertical Turbine Pump อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 750 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง29/10/2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกกลางบ้านเชื่อมถนนสายศาลตาปู่ หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ทต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย29/10/2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงสูบ (ต่อจากคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ทต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย29/10/2562
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ถนนสายกลางบ้านโนนสะเดา ซอย 5 ซ้ายมือบ้านนายหัส  ทต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ29/10/2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ทต.แหลมทอง อ.หนองบุญมาก28/10/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง การกำหนดราคากลางจัดซื้อตามโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อ (การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกำป  อบต.กำปัง อ.โนนไทย28/10/2562

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 [301] 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ต่อไป