สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    ข้อมูลย้อนหลัง 
 ข้อมูลย้อนหลัง  
เรื่องหน่วยงานวันทีประกาศ
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านเทพนิมิตร เชื่อม หมู่ที่ 8 บ้านตะเคียนงาม ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา   ท้องถิ่นอำเภอปากช่อง15/04/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสราง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมสุข หมู่ที่ 9 ไปซอยประทุมบูรพา หมู่ที่ 8  อบต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง15/04/2563
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมสุข หมู่ที่ 9 ไปซอยประทุมบูรพา หมู่ที่ 8  อบต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง15/04/2563
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมีโชคจากถนนรัตนภิธานถึงสุรนารายณ์ซศอย5หมู่ที่13ตำบลจอหอ  ทต.จอหอ อ.เมือง15/04/2563
ร่างประกาศ/ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านไชยมงคล ตำบลไชยมงคล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำเทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนค  อบต.ไชยมงคล อ.เมือง15/04/2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านไชยมงคล ตำบลไชยมงคล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง  อบต.ไชยมงคล อ.เมือง15/04/2563
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ชนิด Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.277-063 สายบ้านสารภี หมู่ที่ 1 ตำบลสารภี เชื่อมตำบลสีสุก   อบต.สารภี อ.หนองบุญมาก15/04/2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล 9 บริเวณแยกถนนจักราช-สีสุก  ทต.จักราช อ.จักราช30/03/2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนเทศบาล 1 บริเวณแยกถนนเทศบาล 4  ทต.จักราช อ.จักราช02/04/2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 30 ด้านซ้ายต่อจากเดิม (ระยะที่ 2)  ทต.จักราช อ.จักราช31/03/2563

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 [248] 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ต่อไป