สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    ข้อมูลย้อนหลัง 
 ข้อมูลย้อนหลัง  
เรื่องหน่วยงานวันทีประกาศ
ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ  ทต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง12/03/2563
ประชาสัมพันธ์ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า110กิโลวัตต์ ขับเคลื่อนสี่ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ  อบต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว18/03/2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวีธี Pavement In-Place Recycling) บ้านโนนทะยูง หมู่ที่ 11 ต.หนองขาม-บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 6 ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา (  อบจ.นครราชสีมา18/03/2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรัง บ้านหนองบัวกอง ม.3(บริเวณบ้านนายจุ่น งอกงาม - บ้านหนองเต่า)  อบต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง18/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 5 (จากบ้านนายนัน ทิศกระโทกไปทางคุ้มโคกวัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อบต.หนองขาม อ.จักราช18/03/2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการถนนคสล.จากถนนคสล.เดิมไปเชื่อมถนนคสล.บ้านดอนแสบง หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5 บ้านดอนเต็ง  อบต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา18/03/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา   อบต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง16/03/2563
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกดเวียน หมู่ที่ 6  อบต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน17/03/2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก หมู่ 5 สายบ้านนายสุทน-สะพาน 1ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทต.โคกสูง อ.เมือง17/03/2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ราคากลางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  อบต.กำปัง อ.โนนไทย17/03/2563

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 [190] 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ต่อไป