สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าง
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    ข้อมูลย้อนหลัง 
 ข้อมูลย้อนหลัง  
เรื่องหน่วยงานวันทีประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะไล หมู่ที่ 4(บริเวณถนนสายกลางบ้านจากซุ้มประตูโขงวัด - ถนนลาดยาง)  อบต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง14/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหัวบึง หมู่ที่ 1 (บริเวณบ้านนางโสภา หอวางกลาง - แยกบ้านโนนระเวียง)  อบต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง14/07/2563
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 12 (สายบ้านนางจำนอง ชินสอน - ที่นายสมเกียรติ บุญจึงเจริญรัตน์)   อบต.หนองบัว อ.คง13/07/2563
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 8 (สายหนองขาม-หนองเรือ ต.เมืองเกษตร)  อบต.หนองบัว อ.คง13/07/2563
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 4 จากสวนนายสมชาย ปราบนอก - สวน น.ส.เปลี่ยน หวังหยิบกลาง  อบต.หนองบัว อ.คง13/07/2563
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยลงหินคลุก บ้านหนองโสน หมู่ที่ 13 จากนานายสี เนียมกลาง เชื่อมบ้านโคกน้อย ต.โนนเต็ง  อบต.หนองบัว อ.คง13/07/2563
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยลงลูกรัง บ้านตลุกม่วง หมู่ที่ 11 (สายนานางฉลาด สร้อยกลาง ถึง นานายสำรวม หวังเขื่อนกลาง)  อบต.หนองบัว อ.คง13/07/2563
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านห้วยไห หมู่ที่ 3 (สาย รพ.สต.ห้วยไหราษฎร์พัฒนา เชื่อม หนองโพธิ์)  อบต.หนองบัว อ.คง13/07/2563
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเป็น คสล. บ้านบะดาวเรือง หมู่ที่ 10 สายจากสี่แยกบ้านนางระเบียบ ทองคำ -เชื่อมเขตบ้านโคกน้อย ต.โนนเต็ง   อบต.หนองบัว อ.คง13/07/2563
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 จากแยกนานายจรูญ พูนสวัสดิ์-คุ้มโนนตาล บ้านหนองขาม หมู่ที่ 8  อบต.หนองบัว อ.คง13/07/2563

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 [130] 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ต่อไป