สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าง
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย
เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองโสมง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 18 บ้านหนองโสมงพัฒนา
รายละเอียด

 ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่   ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้

 

โครงการการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองโสมง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 18  บ้านหนองโสมงพัฒนา

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.15 เมตร    หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก  ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่   1/๒๕๖4   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย  และป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  ราคากลางเป็นเงิน  507,000.-  บาท  (ห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

                   จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

วันที่ประกาศ 16 ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 16 ตุลาคม 2564
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล