สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน ทน.นครราชสีมา อ.เมือง
เรื่อง ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ถนนราชดำเนิน-ชุมพล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

 ด้วยเทศบาลนครราชสีมา จะมาดำเนินการจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ถนนราชดำเนิน-ชุมพล)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 10,811,000.- บาท (สิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และราคากลาง 10,261,611.93 บาท (สิบล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์) จึงประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดราคากลางงานดังกล่าว

วันที่ประกาศ 22 มกราคม 2563
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 22 มกราคม 2564
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล