สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.ตาจั่น อ.คง
เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะโกโคก หมู่ที่ 4 (จากวัดตะโกโคก ถึงถนนทางหลวงชนบท สาย นม 1013)
รายละเอียด

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะโกโคก  หมู่ที่ 4 (จากวัดตะโกโคก ถึง ถนนทางหลวงสายชนบท สาย นม.1013) เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน  คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  520.00  ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางสองข้าง ข้างละ 0.30 เมตร (ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด งบประมาณ 343,900.- บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

วันที่ประกาศ 04 ธันวาคม 2562
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 04 ธันวาคม 2563
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล