สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.เมืองคง อ.คง
เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายศาลากลางบ้าน ถึงบ้านนางประดับ ทรัพย์มงคล บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 123 ท่อน บ่อพัก 1
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 14 สิงหาคม 2562
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 14 สิงหาคม 2563
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล