สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.ศรีละกอ อ.จักราช
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14
รายละเอียด

 

1. ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองตะไก้น้อย  หมู่ที่ 14 

                    ตำบลศรีละกอ  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

 

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  586,800  บาท

 

 

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  จากบ้านนายจันทร์ถึงสามแยกบ้านผู้ใหญ่พนม   ถนนกว้าง  4.00  เมตร   ยาว  260  เมตร เทคอนกรีตหนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา  0.15  เมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ด้าน  กว้างด้านละ   0.25  เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  (ตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างทางและระบบระบายน้ำ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา)

5. ราคากลางคำนวณ    วันที่  19  มิถุนายน  2562  เป็นเงิน  -581,200.-  บาท

วันที่ประกาศ 26 มิถุนายน 2562
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 26 มิถุนายน 2563
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล