สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.ศรีละกอ อ.จักราช
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
รายละเอียด

 

1. ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโกรกไม้แดง  หมู่ที่ 9 

                    ตำบลศรีละกอ  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

 

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  614,200  บาท

 

 

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  จากบ้านโกรกไม้แดงถึงบ้านโคกสำโรง  ถนนกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  218  เมตร  เทคอนกรีตหนา  0.15  เมตร  วางท่อระบายน้ำ  ค.ส.ล. Ø  0.60  เมตร  จำนวน 1 ท่อน  ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา  0.15  เมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ด้าน  กว้างด้านละ   0.25  เมตร   พร้อมป้ายโครงการ  (ตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างทางและระบบระบายน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา)

5. ราคากลางคำนวณ    วันที่  19  มิถุนายน  2562  เป็นเงิน  -608,300.-  บาท

วันที่ประกาศ 26 มิถุนายน 2562
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 26 มิถุนายน 2563
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล