สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
รายละเอียด

 วงเงินงบประมาณจัดสรร  200,000  บาท  (สองแสนบาทถ้วน)

ราคากลาง  189,900  บาท  (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

วันที่ประกาศ 01 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 01 สิงหาคม 2564
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล