สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองลำชันโพรงตอนล่าง บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2
รายละเอียด

 วงเงินงบประมาณจัดสรร  495,000  บาท  (-สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ราคากลาง  495,000  บาท  (-สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

วันที่ประกาศ 01 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 01 สิงหาคม 2564
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล