สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน ทต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง
เรื่อง ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 2 เครื่อง
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 20 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 26 มีนาคม 2564
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล