สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน ทน.นครราชสีมา อ.เมือง
เรื่อง ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างปรังปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยท่าตะโก จำนวน 1 โครงการ
รายละเอียด

 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

เทศบาลนครนครราชสีมา ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 โครงการจ้างปรังปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยท่าตะโก จำนวน 1 โครงการ

วันที่ประกาศ 22 มกราคม 2563
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 22 มกราคม 2564
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล