สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.พลสงคราม อ.โนนสูง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 สายหัวนอนบ้าน
รายละเอียด

 

จ้างเหมาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 สายหัวนอนบ้าน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  228.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  เทหูช้างปริมาณพื้นที่  4.00  ตารางเมตร  หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า  916.00  ตารางเมตร  พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน   1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.     พลสงครามกำหนด) งบประมาณ  496,000.-บาท

 

วันที่ประกาศ 14 มกราคม 2563
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 14 มกราคม 2564
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล