สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน ทน.นครราชสีมา อ.เมือง
เรื่อง ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษา ศึกษาความเหมาะสมความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม,ภูมิทัศน์ ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคูเมือง ด้วยวิธีคัดเลือก
รายละเอียด

 ด้วยเทศบาลนครราชสีมา จะมาดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ศึกษาความเหมาะสมความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม,ภูมิทัศน์ ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคูเมือง จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) และราคากลาง 4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)  จึงประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดราคากลางงานดังกล่าว

วันที่ประกาศ 14 มกราคม 2563
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 14 มกราคม 2564
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล