สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศราคากลาง จ้างขยายผิวจราจรสะพานมหาชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ทน.นครราชสีมา อ.เมือง22/01/2563
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ถนนราชดำเนิน-ชุมพล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ทน.นครราชสีมา อ.เมือง22/01/2563
ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างปรังปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยท่าตะโก จำนวน 1 โครงการ  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง22/01/2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรสะพานมหาชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง22/01/2563
ประกาศร่างและเอกสารร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ถนนราชดำเนิน-ชุมพล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง22/01/2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ขยะพิษ)) จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง22/01/2563
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเมืองที หมู่ที่ 1 จากนานางสมมาตร แตงกลาง ถึงนานางอัชฎาพร พรมกลาง  อบต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง22/01/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๔ ต.หนองหว้า - เขตบ้านฝาผนัง หมู่ที่ ๑ ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อบจ.นครราชสีมา22/01/2563
ราคากลาง โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำหนองตาเสี้ยน บ้านโค้งมะกอก หมู่ที่ 4  อบต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง22/01/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านสำโรง หมู่ที่ ๔ (ทางสามแยกถนนสายบ้านหนองสะแก - บ้านทองหลางใหญ่ หมู่ที่ ๒ ถึง บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๑ ต.โนนประดู่ อ.สีดา) เชื่อม ต.ด  อบจ.นครราชสีมา22/01/2563


ข่าวย้อนหลัง