สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
นม 0023.4/ว575 ลว.24 ก.ย.63 เรื่อง หารือการขออนุญาตดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน   กลุ่มงานกฎหมายฯ24/09/2563
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   กลุ่มงานส่งเสริมฯ24/09/2563
รายงานการประชุุม ก.อบต.จ.นม. ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563  กลุ่มงานมาตรฐานฯ24/09/2563
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)  กลุ่มงานส่งเสริมฯ24/09/2563
แจ้งการโอนเงินวันที่ 22 กันยายน 2563 เงินก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  กลุ่มงานการเงินฯ24/09/2563
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สำหรับหน่วยงาน ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ  กลุ่มงานส่งเสริมฯ24/09/2563
ระเบียบวาระการประชุม กทจ.นม. ครั้งที่ 9-63  กลุ่มงานมาตรฐานฯ23/09/2563
ระเบียบวาระการประชุม กทจ.นม. ครั้งที่ 9-63  กลุ่มงานมาตรฐานฯ23/09/2563
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563  กลุ่มงานการเงินฯ23/09/2563
การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น อบต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง  กลุ่มงานส่งเสริมฯ23/09/2563


ข่าวย้อนหลัง