สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
มาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก   กลุ่มงานส่งเสริมฯ02/04/2563
การรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปี 2562 ถึง (อำเภอชุมพวง,โนนสูง,สูงเนิน,ลำทะเมนชัย)   กลุ่มงานส่งเสริมฯ02/04/2563
ขอแจ้งแนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19) )  กลุ่มงานส่งเสริมฯ02/04/2563
ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2562  กลุ่มงานส่งเสริมฯ01/04/2563
ซักซ้อมการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังก้ตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีการศึกษา ๒๕๖๒  กลุ่มงานส่งเสริมฯ01/04/2563
การเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงาน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVD - 19)  กลุ่มงานส่งเสริมฯ01/04/2563
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะผึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานส่งเสริมฯ01/04/2563
โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  กลุ่มงานส่งเสริมฯ01/04/2563
เลื่อนแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุประจำปี 2563  กลุ่มงานการเงินฯ01/04/2563
แจ้งมติ ก.อบต.จ.นม. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563  กลุ่มงานมาตรฐานฯ01/04/2563


ข่าวย้อนหลัง