สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
แจ้งการโอนเงินวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 1.เงินชุดอุปกรณ์ห้องเรียนคุณภาพ 2.เงินก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ   กลุ่มงานการเงินฯ13/07/2563
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563   กลุ่มงานส่งเสริมฯ13/07/2563
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. 2563  กลุ่มงานส่งเสริมฯ13/07/2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานส่งเสริมฯ13/07/2563
หนังสือแจ้งแบบชำระเงินรายได้แผ่นดิน  กลุ่มงานการเงินฯ13/07/2563
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (รอบ 2)  กลุ่มงานมาตรฐานฯ13/07/2563
ขอเชิญประชุมชี้แจงการขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง อบต.  กลุ่มงานมาตรฐานฯ13/07/2563
คู่มือการปฏิบัติตามมาตราการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการกิจการและกิจกรรม กลุ่ม 3 สำหรับหน่วยงานผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ และผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนว  กลุ่มงานส่งเสริมฯ13/07/2563
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการลงพื้นที่ตรวจประเมินตลาดเทศบาลสะอาด ถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน ปี 2563  กลุ่มงานส่งเสริมฯ10/07/2563
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา  กลุ่มงานส่งเสริมฯ10/07/2563


ข่าวย้อนหลัง