สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
แจ้งมติ ก.ท.จ.นม. ครั้งที่2/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การรับโอน /โอน(ย้าย)/สับเปลี่ยนกัน และพ้นจากตำแหน่งไปดำรงตำแหน่งแห่งอื่น   กลุ่มงานมาตรฐานฯ28/02/2563
อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเรื่อง "3S แสนสนุกปลูกทักษะการเรียนรู้สู่การเลื่อนวิทยฐานะสำหรับครูปฐมวัย และ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเรียนรู้ผ่านการเล่นไปกับการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับครูระด   กลุ่มงานมาตรฐานฯ28/02/2563
การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563  กลุ่มงานมาตรฐานฯ28/02/2563
ขอปรับกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง:ผู้นำที่มีสมรรถนะสูง (The Executives High Performance) หรือ EHP รุ่นที่ 2  กลุ่มงานส่งเสริมฯ28/02/2563
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2563)  กลุ่มงานมาตรฐานฯ28/02/2563
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ28/02/2563
แจ้งสำรวจข้อมูลการใช้งบประมาณสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละออง PM2.5  กลุ่มงานส่งเสริมฯ28/02/2563
การป้องกันและแก้ปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  กลุ่มงานส่งเสริมฯ28/02/2563
ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563  กลุ่มงานส่งเสริมฯ27/02/2563
แจ้งการโอนเงินวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 1.เงินก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 2.เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน  กลุ่มงานการเงินฯ26/02/2563


ข่าวย้อนหลัง