สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


   กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง มติ 
 กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง มติ  

ค้นหา
ประเภท :
คำค้น :
ผลการค้นหาพบ 17 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภท
1 ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง การให้ออกจากราชการ ฯ พ.ศ. 2558 
[ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล]

กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
2 เพิ่มเติมแบบควบคุมการลาขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ 
[ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล]

กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
3 :ซักซ้อมแนวทางการขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ 
[ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล]

กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
4 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ อปท. 
[ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล]

พรบ./พรก.
5 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๕ 
[ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล]

มติ ก. อบต.
6 แจ้งมติการคัดเลือก สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเดือนมิถุนายน 55 
[ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล]

มติ ก. อบต.
7 แก้ไขหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล) 
[ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล]

กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
8 หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
[ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล]

กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
[ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล]

พรบ./พรก.
10 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล]

พรบ./พรก.

หน้า 1 2