สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
แจ้งข้อสั่งการ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดนครราชสีมา 2563   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2020-05-26
เร่งรัดการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2020-05-26
การดำเนินการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2020-05-25
การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2020-05-25
เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว  กลุ่มงานมาตรฐานฯ2020-05-25
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเดชอุดม ซอย 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ทน.นครราชสีมา อ.เมือง2020-05-26
ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ พร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ จำนวน 32 รายการ   อบต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว2020-05-26
ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่2 บ้านท่าลาดขาว  อบต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย2020-05-26
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๕๒๐๖) บ้านเมืองที-บ้านธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อบจ.นครราชสีมา2020-05-26
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อบต.โนนตาเถร อ.โนนแดง2020-05-25
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -