สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2017-04-24
โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ประจำปี 2560   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2017-04-21
ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นคณะทำงานทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ประจำปี 2560  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2017-04-21
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560)  กลุ่มงานมาตรฐานฯ2017-04-20
การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2017-04-20
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านห้วยตะแคงใต้ หมู่ที่ 8   อบต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว2017-03-27
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 9   อบต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว2017-03-27
ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัวตะแบง หมู่ที่ 5 โดยวิธีตกลงราคา  อบต.ทองหลาง อ.จักราช2017-04-24
โครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ2017-04-24
ประกาศราคากลางโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชสระสาธารณประโยชน์ ตำบลโนนทองหลาง  อบต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่2017-04-24
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -