สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจฐานศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2017-05-25
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   กลุ่มงานการเงินฯ2017-05-24
แจ้งโอนเงินวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะ  กลุ่มงานการเงินฯ2017-05-24
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จ.นม. ครั้งที่ 5 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560  กลุ่มงานมาตรฐานฯ2017-05-24
เอกสาร/รายละเอียดที่ต้องจัดเตรียมประกอบการตรวจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง   กลุ่มงานการเงินฯ2017-05-24
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
โครงการปรับปรุงระบบประปา (ติดตั้งระบบกรองน้ำ) บ้านโนนไม้แดง หมู่ที่ 8    อบต.ศรีละกอ อ.จักราช2017-05-25
โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลศรีละกอ บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 16   อบต.ศรีละกอ อ.จักราช2017-05-25
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัด หมู่ที่ 8 สายบ้านนายสมศักดิ์ คงนอก  อบต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย2017-05-11
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัด หมู่ที่ 8 สายบ้านนางสาลี  อบต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย2017-05-11
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัด หมู่ที่ 8 สายบ้านนางยุพิน  อบต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย2017-05-11
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -