สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มมและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุุรา และภาษีสรรพสามิ   กลุ่มงานการเงินฯ2020-08-13
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานประกอบการด้านอาหาร   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2020-08-13
แจ้งการโอนเงินวันที่ 11 สิงหาคม 2563 1.เงินชุดอุปกรณ์ห้องเรียนคุณภาพ 2.เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน 3.เงินก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  กลุ่มงานการเงินฯ2020-08-13
แจ้งการโอนเงินวันที่ 10 สิงหาคม 2563 1.เงินก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.เงินชุดอุปกรณ์ห้องเรียนคุณภาพ 3.เงินส่งเสริมบริหารจัดการน้ำ 4.เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน 5.เงินก่อสร้างปรับปรุงธนาคารน้  กลุ่มงานการเงินฯ2020-08-11
นม0023.4/ว6095ลว11สค63 เรื่องแจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการทุจริตของ อปท.  กลุ่มงานกฎหมายฯ2020-08-11
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)    อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ2020-08-13
ยกเลิกประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุก (แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)   อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ2020-08-13
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์กุญชร หมู่ที่ ๑๗ ช่วงที่ ๑ ศาลาประชาคม-แยกบ้านนางอุบล แซ่ลิ้ม ช่วงที่ ๒ ไร่นายสงบ ชูชัยมงคล-ไร่นายสมหวัง เผียงสูงเนิน   อบต.หนองแวง อ.เทพารักษ์2020-08-13
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ ๒๐ ช่วงที่ ๑ บ้านนายถนอม –บ้านนางประคอง ช่วงที่ ๒ บ้านนายถนอม – บ้านนางประคอง  อบต.หนองแวง อ.เทพารักษ์2020-08-13
ประกาศกำหนดราคากลางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทดแทนจุดเดิม จำนวน 15 จุด  อบต.สุรนารี อ.เมือง2020-08-13
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -