สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
นม 0023.4/ว575 ลว.24 ก.ย.63 เรื่อง หารือการขออนุญาตดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน   กลุ่มงานกฎหมายฯ2020-09-24
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2020-09-24
รายงานการประชุุม ก.อบต.จ.นม. ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563  กลุ่มงานมาตรฐานฯ2020-09-24
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2020-09-24
แจ้งการโอนเงินวันที่ 22 กันยายน 2563 เงินก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  กลุ่มงานการเงินฯ2020-09-24
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านปรางค์พะโค ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา   อบต.กระโทก อ.โชคชัย2020-09-24
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ทต.จอหอ อ.เมือง2020-09-24
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมคันทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละกอ หมู่ที่ 4  อบต.ศรีละกอ อ.จักราช2020-09-24
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 9  อบต.ศรีละกอ อ.จักราช2020-09-24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน และคูเมือง 17 คูเมือง ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง2020-09-24
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -