สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
แจ้งมติ ก.ท.จ.นม. ครั้งที่2/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การรับโอน /โอน(ย้าย)/สับเปลี่ยนกัน และพ้นจากตำแหน่งไปดำรงตำแหน่งแห่งอื่น   กลุ่มงานมาตรฐานฯ2020-02-28
อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเรื่อง "3S แสนสนุกปลูกทักษะการเรียนรู้สู่การเลื่อนวิทยฐานะสำหรับครูปฐมวัย และ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเรียนรู้ผ่านการเล่นไปกับการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับครูระด   กลุ่มงานมาตรฐานฯ2020-02-28
การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563  กลุ่มงานมาตรฐานฯ2020-02-28
ขอปรับกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง:ผู้นำที่มีสมรรถนะสูง (The Executives High Performance) หรือ EHP รุ่นที่ 2  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2020-02-28
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2563)  กลุ่มงานมาตรฐานฯ2020-02-28
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ทต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด2020-02-28
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ถนน คสล.สายทางเข้าหมู่บ้าน จำนวน 6 ช่วง หมู่ที่ 14 บ้านหนองละมั่ง   อบต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด2020-02-28
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ ถนนไชยณรงค์ (ข้างวัดศาลาเย็น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง2020-02-28
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาระบบระบายน้ำ ถนนปักธงชัย ซอย 2 ถึงถนนมิตรภาพ ซอย 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง2020-02-28
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนกุดั่น ช่วงตั้งแต่แยกถนนพลแสนถึงแยกถนนจอมพล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง2020-02-28
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -